Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Malmö City Fotboll Club
Fotboll

MCFC Policy

Sportslig verksamhetsidé

Malmö City FC´s ska ge förutsättningar för alla att bli bra fotbollsspelare, ledare, tränare, domare och goda samhällsmedborgare. Det ska finnas möjlighet att satsa på elit eller att ha möjligheten till en meningsfull fritidssysselsättning. Verksamheten ska vara öppen för alla

Vår målsättningen är att ha en bred barn- och ungdomsverksamhet med ett etablerat tränings- och tävlingsspel på lokal nivå oavsett färdighet.


Värdegrund

Grunden för klubbens verksamhet är moral, dvs. ett beteende som 
överensstämmer med god sed för en enskild person, en grupp eller
en hel klubb samt etik, dvs. den uppsättning regler för uppträdande
och förhållningssätt som formar vår moral.

Som medlem i klubben bidrar den enskilde till vår etik genom att i 
varje situation besvara frågorna "vad är det god" och "vad är det 
rätta" samt "hur bör man bete sig". Några exempel på etik som utgör
basen i vår värdegrund är:

 • Inom MCFC:s ungdomsfotboll ska alla barn och ungdomar kunna
  utöva fotboll på lika villkor.
 • Utövandet sker på barnens villkor.
 • Den sociala miljön ska vara lika viktig som den fotbollsmässiga.
 • Elitverksamhet ska bedrivas via en mjuk övergång under det år 
  spelaren fyller 15.
 • Missbruk och droger får inte förekomma.
 • Seniorspelare, ledare och föräldrar ska vara goda förebilder.


Om klubbens värdegrund inte passar en enskild medlem bör denne söka 
sig bort från klubben. Om en medlem avsiktligt och/alternativt upprepat
bryter mot etik och moral som den definieras i klubbens värdegrund, ska
klubben i första hand försöka rätta till missförhållandet och i andra hand 
be medlemmen lämna klubben.

 

Vision och mål

MCFC:s ungdomsfotbolls vision är att vara ledande i Skåne och har som mål att förse MCFC:s representationslag med spelare och klubben med ledare, samt vara ett föredöme när det gäller ett juste uppträdande mot lagkamrater, motståndare och funktionärer.

Strategier och handlingsplaner för att nå uppsatta mål och leva upp till vår policy finns i separata dokument. Där kan man se ledarnas roll, spelarnas roll och även föräldrarnas roll samt få vägledning till praktisk tillämpning. Vi har regler för krishantering, utbildning, etc. 

Ledarpolicy
A-laget representationslaget

Våra ledare representerar alltid MCFC. Därför ska ledarna vara lojala mot klubben och dess beslut, vara goda föredömen såväl internt som externt. Ledaren ska själv vara delaktig i att säkerställa en god kommunikation med klubbens styrelse, ungdoms- och fotbollssektion.

Ledarna ska vara engagerade och positiva, rättvisa och ärliga så att man främjar en god gemenskap.

Ledarna ska informera sina spelare och föräldrar om föreningens policy, vilka regler som gäller och att dessa ska följas. Ledarna ska vara tydliga i sitt ledarskap och alltid använda ett vårdat språk.

Ledarna ska vara utbildade och följa den utbildningsplan som gäller både dem själva och spelarna.

Ledarna ska uppträda korrekt mot gästande lag och funktionärer.

Ledarna ska organisera sitt lag, kunna delegera arbetsuppgifter, vara först och sist på plats vid träningar och matcher alternativt delegera till annan vuxen i lagets närhet.

Ledarna ska påverka sina spelares skolgång i en positiv riktning, ha förståelse för deras andra idrotter och intressen samt vara öppna för nya idéer.

Spelarpolicy
Spelarpolicy

Spelarna ska känna till föreningens policy.

Våra spelare representerar alltid MCFC. Därför ska spelarna vara lojala mot klubben och dess beslut, vara goda föredömen såväl inom som utanför klubben.

Spelarna ska komma väl förberedda och rätt utrustade till träning och match, hålla reda på tider och platser samt informera sina ledare vid förhinder.

Spelarna ska ha ett vårdat språk, vara en god kamrat, hjälpsam, glad och positiv. De ska visa ödmjukhet och respekt mot ledare, med- och motspelare samt funktionärer, d. v. s. visa ”Fair Play”.

Spelarna ansvarar för sin egen utveckling och ambitionsnivå (med hjälp av sina ledare).

Spelarna ska alltid sätta sin skolgång före fotbollen.

Spelarpolicyn måste läsas med hänsyn till spelarens ålder, ju äldre spelare desto större eget ansvar.

Spelare ska från det året man bli 15 alltid vara på representationslagets hemmamatcher.

Föräldrapolicy

Vi välkomnar alla anhöriga till Malmö City FC och är stolta för att ni valt oss som förening för er dotter/sons föreningsutbildning.

Vi ställer höga krav på oss som förening och arbetar enligt vår föreningspolicy som ligger till grund för vad vi tror på.

Föräldrarna ska ta del av föreningens policy och information rörande aktuella lag.

Föräldrarna får inte glömma att allt fotbollsutövande i MCFC:s barn och ungdomsfotboll sker på barnens villkor. Stötta barnen men sätt inte press på dem. Siffermässigt resultat i matcher är underordnat spelarens utveckling.

Föräldrarna betraktas som föreningens ansikte utåt. Därför ber vi Er tänka på att uppträda på ett korrekt sätt mot spelare, ledare och funktionärer samt använda ett vårdat språk.

Vi ser gärna att föräldrarna framför sina åsikter till ledarna, dock inte under eller i samband med träning eller match. Föräldrarna förväntas vara lojala mot ledarna och deras beslut.

Vi ber även föräldrarna att informera ledarna om viktiga förhållande rörande barnen t.ex. allergier, sjukdomar, skolarbete o. dyl.

Vi vill att våra föräldrar ska känna delaktighet i vår verksamhet. Det kan t.ex. ske genom att gå på A-lagets matcher, bli ledare eller på annat sätt hjälpa till i föreningen.

Värdegrund

Grunden för klubbens verksamhet är moral, dvs. ett beteende som 
överensstämmer med god sed för en enskild person, en grupp eller
en hel klubb samt etik, dvs. den uppsättning regler för uppträdande
och förhållningssätt som formar vår moral.

 

Som medlem i klubben bidrar den enskilde till vår etik genom att i 
varje situation besvara frågorna "vad är det god" och "vad är det 
rätta" samt "hur bör man bete sig". Några exempel på etik som utgör
basen i vår värdegrund är:

 

 • Inom MCFC:s ungdomsfotboll ska alla barn och ungdomar kunna
  utöva fotboll på lika villkor.
 • Utövandet sker på barnens villkor.
 • Den sociala miljön ska vara lika viktig som den fotbollsmässiga.
 • Elitverksamhet ska bedrivas via en mjuk övergång under det år 
  spelaren fyller 15.
 • Missbruk och droger får inte förekomma.
 • Seniorspelare, ledare och föräldrar ska vara goda förebilder.


Om klubbens värdegrund inte passar en enskild medlem bör denne söka 
sig bort från klubben. Om en medlem avsiktligt och/alternativt upprepat
bryter mot etik och moral som den definieras i klubbens värdegrund, ska
klubben i första hand försöka rätta till missförhållandet och i andra hand 
be medlemmen lämna klubben.

 
Facebook
Sponsorer